K vnímaniu reklamy slúžia nerovnomerne všetky naše zmysly, zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, záleží od druhu reklamy a média, ktoré ju sprostredkováva.Logicky, billboard, megaboard alebo akýkoľvek iný typ outdoorového média musí zaujať zrak.

Okamžite, úplne, má na to pár sekúnd, preto top grafika v tomto prípade je nevyhnutná.Pre zrakové vnímanie je charakteristické, že z celkového obrazu, ktorý máme v zrakovom poli, nevnímame všetky elementy rovnako. Aktívne rozdeľujeme objekty, ktoré vystúpia do popredia, tzv figúry a všetko ostatné sa stáva pozadím. Čo sa stane pre niekoho figúrou a čo pozadím, záleží na pozorovateľovi – príjemcovi reklamy, jeho nastavení pozornosti, záujmoch.

Napríklad človek, ktorý je nastavený na architektúru a vníma urbanistický charakter mesta, ulíc, krajiny a podobne, všetky billboardy a megaboardy vníma ako nedôležité pozadie.Na tému figúry a pozadia prebehlo veľa psychologických experimentov, známy je napríklad Rubinova figúra a jej variácie.

Dve čierne tváre alebo biela váza. Čo na obrázku vidíš ty?

Je v silách tvorcov outdoorovej reklamy, aby využili všetko, čo pomáha reklamu zvýrazniť a tá sa stala figúrou. Objekty, ktoré sú v priestore orientované vertikálne alebo horizontálne, sú symetrické, tvoria jasne ohraničený celok, majú v sebe prvok niečoho známeho a výrazne sa vydeľujú z okolitého prostredia, pôsobia aktívne na vnímanie a stávajú sa figúrou.

Outdoorová reklama by mala pôsobiť kontrastne v zrakovom poli príjemcu, nemala by v ňom splývať a zaniknúť.

Chcete pomôcť pri vytváraní vašej marketingovej stratégie a plánu? Naši mediálni stratégovia sú vám k dispozícii

cism”